... رفتی !

گفتی همه ی من وجود توست ...

اما !

رفتی و خسته از غبار سالها ، نازنینم !

با غصه ها یت شکستم !

با خنده هایت شاد بودم !

رفتی و تو را به خاک سرد سپردم  ...

سرد از خاطره ها و سرد از هر چه نامش

مهربانی بود !

/ 2 نظر / 28 بازدید
hasti

زنـدگـی مـا بـازتـاب بـاورمـان اسـت هـنـگـامـی کـه عـمـیـق تـریـن بـاورهـای خـود را دربـاره زنـدگـی تـغـیـیـر مـی دهـیـد . . . زنـدگـی هـم بـه هـمـان انـدازه تـغـیـیـر مـی کـنـد ! . . .